Postal Zip Codes (postcode) for Maulvi Bazar District

Postal Zip Codes (postcode) for Maulvi Bazar District

Thana/Upazila within Maulvi Bazar District are: Baralekha, Kamalganj, Kulaura, Maulvi Bazar Sadar, Rajnagar. The following table contains post codes of various sub post office in Maulvi Bazar district.

Thana Sub Office Post Code

Baralekha

Baralekha 3250
Dhakkhinbag 3252
Juri 3251
Purbashahabajpur 3253

Kamalganj

Kamalganj 3220
Keramatnaga 3221
Munshibazar 3224
Patrakhola 3222
Shamsher Nagar 3223

Kulaura

Baramchal 3237
Kajaldhara 3234
Karimpur 3235
Kulaura 3230
Langla 3232
Prithimpasha 3233
Tillagaon 3231


Maulvi Bazar Sadar

Afrozganj 3203
Barakapan 3201
Monumukh 3202
Maulvi Bazar Sadar 3200

Rajnagar

Rajnagar 3240

Srimangal

Kalighat 3212
Khejurichhara 3213
Narain Chora 3211
Satgaon 3214
Srimangal 3210